Úplnost a velikost školy

skolaNaše škola se nachází v okrajové části obce Hrdějovice v dosahu městské hromadné dopravy Č. Budějovic. Jsme školou s plně organizovaným 1. stupněm, tedy s 1. - 5. třídou. Můžeme vzdělávat až 125 žáků. Průměrná naplněnost ve třídách se v současné době pohybuje kolem 22 dětí. Žáci školy jsou většinou z Hrdějovic, ale také z okrajových částí Č. Budějovic, Hosína, Úsilného a Hluboké nad Vlt. Počty žáků jsou vhodné pro individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vybavení školy

interier3Budova školy prošla několika rekonstrukcemi. Z důvodu narůstajícího počtu žáků je však nutno zvažovat další úpravy, zejména přístavbu nové učebny a zázemí pro pedagogický sbor, který se také každým rokem rozrůstá. V každé učebně je pamatováno na odpočinkový kout s kobercem. Ve třídách je instalována počítačová síť s tiskárnami a přístupem na internet. Díky projektu EU Peníze školám disponuje škola mobilní počítačovou učebnou a interaktivními tabulemi. Dětem je k dispozici samostatná knihovna.

Školní družina pracuje ve třech odděleních podle samostatného vzdělávacího programu. Bohužel škole chybí samostatné herny školní družiny a oddělení tak fungují v kmenových třídách. Za příznivého počasí lze k výuce využívat venkovní učebnu a posezení na školní zahradě. Jsou zřízeny samostatné sklady učebnic a učebních pomůcek, je vyhrazeno místo pro archiv. Škola má moderní výdejnu obědů a kvalitní hygienické zázemí (vše v souladu s normami).

K pohybovým aktivitám žáci využívají venkovní sportovní areál s hřištěm na míčové hry, běžeckou dráhou, doskočištěm, šplhadly, basketbalovým košem, dřevěnými houpačkami a prolézačkami. K výuce tělesné výchovy a sportovním aktivitám využívá škola moderní tělocvičnu přímo v obci.  V zimních měsících jsou pro žáky školy organizovány kursy bruslení a plavání.

O přestávkách tráví žáci čas na chodbách, v odpočinkových koutech, v případě příznivého počasí na školní zahradě. Naše školní zahrada je přetvářena tak, aby byla zahradou přírodní, sloužící jednak k příjemnému odpočinku a jednak i k poučení a výuce (viz Projekty). Děti zde budou pozorovat jednotlivé ekosystémy tak, jak je probírají v hodinách prvouky a přírodovědy.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol.

Vyučující mají pro své potřeby sborovnu vybavenou PC s volným přístupem na internet, používají kopírku i tiskárnu a mají k dispozici učitelskou knihovnu, kam je pravidelně doplňován materiál pro práci učitelů získaný buď na vzdělávacích akcích, nebo vytipovaný samotnými pedagogy. Pomůcky jsou vedením školy doplňovány v závislosti na množství finančních prostředků a potřebách pedagogů. K dispozici jsou interaktivní tabule, v každé třídě přehrávač MC a CD, dále klávesové nástroje pro výuku Hv, dostatek názorných obrazů, map, manipulačních pomůcek, tělovýchovných pomůcek. Ve výuce je využíváno i rehabilitačních míčů.  Množství názorných pomůcek si zhotovují i sami učitelé.

Pozornost je věnována integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou pro ně vypracovány třídními učiteli individuální vzdělávací plány a mohou navštěvovat speciální kroužek k naplňování stanovených podpůrných opatření.